لینک های مرتبط

انجمن رنگ و رزین – www.parmai.com

خبرنامه پوشش های سطحی – www.irannewsletter.ir

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین – www.ipcc.ir

 

نشریات خارجی

Polymers Paint Colour Journal – www.polymerspaintcolourjournal.com

 Coatings World Magazine – www.coatingsworld.com

 European Coatings Journal – www.european-coatings.com

 Paint & Coatings Industry Magazine – www.pcimag.com

 Architectural Coatings – www.durabilityanddesign.com

 Journal of Protective Coatings & Linings – www.paintsquare.com

 

انجمنهای بین المللی

انجمن بین المللی پوششهای حفاظتی (SSPC)

Society for Protective Coatings

www.sspc.org

 

انجمن بین المللی خوردگی (NACE)

National Association of Corrosion Engineers

www.nace.org

 

انجمن بین المللی پوششهای پودری

Powder Coating Institute

www.powdercoating.org

 

انجمن گالوانیزه آمریکا

American Galvanizers Association

www.galvanizeit.org

 

انجمن آبکاری آمریکا

www.nasf.org

 

انجمنها و تشکل داخلی

اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد

MATerial Science & Engineering Federation

www.matsef.ir

 

انجمن خوردگی

Iranian Corrosion Association

http://www.ica.ir/

 

انجمن صنایع آبکاری

Iran Plating Industrial Association

http://www.iranpia.com/CMS/index.php

 

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

Institute for Color Science and Technology

http://www.icrc.ac.ir/

 

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

Iranian Society of Surface & Technology

www.surfacesociety.ir

 

شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته

The Cooperative Company for Paints & Related Products Manufacturers

www.ccpr.ir

 

شرکت تعاونی صنایع آبکاری

Iran Electroplating Industries Cooperative Company

http://www.iranplating.com/

 

انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

Paint & Resin Manufacturers Association of Iran

www.parmai.com

 

پژوهشگاه صنعت نفت

Iran Research Institute of Petroleum Industry

www.ripi.ir

 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

Iran Polymers & Petrochemical Institute

www.iranpolymerinstitute.org

 

پژوهشگاه نیرو

Niroo Research Institute

www.nri.ac.ir

 

انجمن علمی رنگ

Iran Color Society

www.ir-cs.ir

 

پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Color and Polymer Research Center Amirkabir University of Technology

www.cprc-ac.ir