شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین

(سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

از کلیه سهامداران و نمایندگلن قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع

عمومی عادی سالیانه این شرکت که ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵

در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – جنب داروسازی رازک

خیابان اول(رنگین) تشکیل میگرددحضور به هم رسانند . در ضمن کلیه سهامداران محترم

میتوانند ۷۲ ساعت قبل جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل شناسنامه

و یا کارت ملی و برگ سهام به امور سهام در محل کارخانه مراجعه فرمایید .

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی . ۲- بررسسی و تصویب

صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ . ۳- انتخاب روزنامه کثیر النتشار جهت درج

آگهی های شرکت . ۴- انتخاب حسابرسس و بازرس قانونی . ۵- تعیین حق حضور اعضای

غیر موظف هیئت مدیره . ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره . ۷- سایر مواردی که در صلاحیت

مجمع عمومی عادی می باشد .

هیئت مدیره شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین(سهامی عام)