شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین

(سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

پیروبرگزاری مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۶وعدم ثبت آن بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده این شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج جنب داروسازی رازک – خیابان اول ( رنگین ) تشکیل می گردد ؛ حضور به هم رسانند . در ضمن کلیه سهام داران محترم می توانند ۷۲ ساعت قبل جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل شناسنامه و یا کارت ملی و برگ سهام به امور سهام در محل کارخانه مراجعه نمایند .
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵
۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۴- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت
۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
۶- انتخاب اعضاء هیأت مدیره اصلی و علی البدل
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده می باشد

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین ( سهامی عام )