لیست اطلاعیه های شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین( سهامی عام)


مشاهده وضعیت سهام رنگین بصورت آنلاین


۱۷-مرداد-۱۳۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ پیروبرگزاری مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۶وعدم ثبت آن بدینوسیله از کلیه سهامداران […]
۱۸-تیر-۱۳۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به […]
۲۸-تیر-۱۳۹۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ از کلیه سهامداران و نمایندگلن قانونی آنان دعوت به عمل می […]
۱۲-بهمن-۱۳۹۴
RANGUIN.CO (2)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  بسمه تعالی آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین( سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی […]