فرم ارسال نظرات


شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین
کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج – خیابان رنگین
تهران - ایران

E-mail me: info@hadirang.com

کدپستی : 1389736511

صندوق پستی: 1415-13185

تلفن: 44565900 و 44503800

فکس: 44525524